Odpovědné podnikání

T-Mobile Czech Republic je velká společnost. Naše služby využívá přes šest milionů zákazníků, v týmu pracuje téměř tři a půl tisíce zaměstnanců. Další desetitisíce lidí s námi spolupracují jako zaměstnanci stovek subdodavatelů. Uvědomujeme si, že naše činnost má významný vliv na společnost. Držíme se proto jasně stanovených principů odpovědného podnikání a snažíme se být pozitivním příkladem a inspirací pro ostatní.

Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti. Hlásíme se k základním principům v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, péče o životní prostředí a boje s korupcí a k plnění 17 SDGs.

Životní prostředí

Naše společnost se řídí normou ISO 14001 (EMS) a každé tři roky prochází auditem akreditovanou certifikační společností TÜV SÜD. Jako součást skupiny Deutsche Telekom jsme se zavázali ke snížení uhlíkové stopy (emise scope 1 a 2) v roce 2030 o 90 % v porovnání s rokem 2017 a máme Politiku integrovaného systému řízení.

 • Optimalizujeme technologickou infrastrukturu - od základnových stanic mobilní sítě až po telefonní ústředny či datová centra - tak, aby spotřebovávala co nejméně elektrické energie.
 • Využíváme takové technologie jako třeba free-cooling či chladové uličky v datových centrech nebo spínání klimatizace.
 • Programy na úsporu elektrické energie zavádíme i v administrativních prostorech. Instalujeme například LED osvětlení nebo jsme zavedli automatické vypínání stolních počítačů a monitorů po delší době nečinnosti.
 • Snažíme se snižovat spotřebu materiálu – papíru a tonerů jak interně, tak směrem k zákazníkům například upřednostňováním zasílání elektronických faktur zákazníkům oproti papírové formě.
 • Naši zaměstnanci jsou motivováni ke snižování produkovaného odpadu a důsledné separaci odpadů. K odevzdání drobných nefunkčních domácích elektrospotřebičů, baterií a žárovek jsou k dispozici speciální sběrné boxy v budovách společnosti. Podporujeme i recyklaci mobilních telefonů.

Lidská práva

Pro T-Mobile je důležitý respekt k lidským právům. Naše aktivity organizujeme tak, aby byly v souladu s Řídícími principy firemních a lidských práv OSN. Základní principy našeho přístupu jsou zakotveny v Sociální chartě skupiny Deutsche Telekom.

 • Podporu a ochranu lidských práv chápeme jako kontinuální proces.
 • Informace o porušování lidských práv nebo dotazy týkající se této oblasti lze předkládat prostřednictvím systému pro oznamování protiprávního jednání Deutsche Telekom – buď adresovat centrálnímu oddělení Compliance nebo oddělení Compliance v dané národní společnosti nebo zasílat e-mailem nebo prostřednictvím hotline, a to i anonymně, bude-li si to příslušný oznamovatel či tazatel přát.

Pracovní podmínky

Snažíme se o vytváření vhodného pracovního prostředí, podporujeme rozvoj, vzdělávání a slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců například nabízením flexibilního uspořádání pracovní doby a úvazku. V pracovně-právních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace a naopak podporována diverzita.

 • Vytváříme rovné příležitosti pro všechny současné a potenciální zaměstnance, a to bez ohledu na jejich pohlaví, původ, hendikep, sexuální orientaci, vyznání, členství v odborech či politických stranách.
 • Ctíme právo zaměstnanců na sdružování v odborových organizacích a na možnost promlouvat do budoucnosti společnosti.

Prevence korupce

T-Mobile klade významný důraz na zajištění toho, aby všichni zaměstnanci jednali v souladu s etickými pravidly chování a dodržovali veškeré zákony, normy a vnitřní předpisy.

 • Společnost podléhá pravidelným interním i externím auditům a aktivně se angažuje v oblasti etiky a compliance. Cílem compliance je dosažení co možná nejvyšší míry transparentnosti, otevřenosti a mravní integrity, resp. etického chování zaměstnanců.
 • Pravidla pro prevenci korupce a vyhýbání se konfliktu zájmu, pro udělování a přijímání benefitů a pozvání od/pro třetí strany, pro sponzoring a pro smlouvy uzavírané s konzultanty zahrnuje Směrnice o opatřeních k zamezení korupčního jednání.
 • Etický kodex, který se týká všech zaměstnanců koncernu Deutsche Telekom, podporuje naplňování firemních hodnot v každodenní praxi a zároveň je propojuje se standardy stanovenými v rámci existujících legislativních i vnitřních pravidel.

Etický kodex T-Mobile naleznete zde.

Bezpečnost na internetu

Mobilní technologie obohacují náš každodenní život a pomáhají nám způsobem, který jsme si ještě před pár lety nedokázali představit. Internet nás spojuje s celým světem a my musíme vědět, jak se chovat a pohybovat, abychom zůstali v bezpečí.

Nástrahy nehrozí jen počítačům, tabletům a chytrým telefonům, ale i na sociálních sítích. Internetem už směle plují i naše děti. Rodič by měl vědět, co vše je může potkat, a poradit si, jak se k tomu postavit. Připravili jsme proto pro vás publikaci Bezpečí na síti a podporujeme projekt Internetem bezpečně.

Vedle rad vám ale nabízíme i konkrétní řešení, jak děti na internetu ochránit:

 • Pro všechny rodiče je určen balíček Školák, který obsahuje aplikaci Surfie. Díky ní budete vědět, kde vaše dítě právě je, co na internetu dělá, případně můžete zamezit jeho přístupu na nevhodné stránky či aplikace. Kromě aplikace školák si také můžete aktivovat Dětský zámek – ten zamezí v přístupu ke službám v mobilu, které nejsou vhodné pro děti a mladistvé.
 • Pro děti jsme připravili i pár konkrétních tipů, jak internet využívat bezpečně a čeho se vyvarovat.